អំពីយើង
Fixh.me is a platform that connects service provider to those who are facing household problems such as electrical devices, water system, or electricity. We have found in 2018 starting with 4 founding members, currently, operated in Phnom Penh, Cambodia, with more than 100 service providers on board with us.
បេសកកម្ម
Our mission is to provide a platform where customers can book technicians to solve their household problems, enabling customers to spend less time finding technicians and have reliable technicians in their house. “
ចក្ខុវិស័យ
“ With Fixh.me, we believe that household problems is no longer a problem. “
សមាជិក
ស៊ឹម ឆាយ
ប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា
ទា វែងទៀង
ប្រធានយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាកយីហោ
តេង ស៊ាវប៉ោ
ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្