អំពីយើង
Fixh.me​(ហ្វីកស៍មី) គឺជាកម្មវិធីមួយដែលភ្ជាប់អ្នកផ្តល់សេវាទៅអ្នកដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងផ្ទះដូចជា ឧបករណ៍អគ្គិសនី ប្រព័ន្ធទឹក ឬ អគ្គិសនី​ -ល-។ យើងបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៨ ដោយចាប់ផ្តើមជាមួយសមាជិកស្ថាបនិកចំនួន៤​នាក់។​​ បច្ចុប្បន្នកំពុងប្រតិបត្តិការនៅ​ ទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដោយមាន​ ​អ្នកផ្តល់សេវាកម្មជាង ៣០នាក់ នៅធ្វើការជាមួយយើង។
បេសកកម្ម
បេសកកម្មរបស់យើងគឺ ផ្តល់នូវកម្មវិធីមួយដែលអតិថិជនអាចកក់អ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ ដោយសម្រួលអោយអតិថិជន ចំណាយពេលតិច ក្នុងការស្វែងរកអ្នកបច្ចេកទេស និងមាន អ្នកបច្ចេកទេសដែលអាចទុកចិត្តបាន នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ “
ចក្ខុវិស័យ
“ យើងជឿជាក់ថាជាមួយនឹង Fixh.me បញ្ហាបរិក្ខាក្នុងផ្ទះ លែងជាបញ្ហា ទៀតហើយ ។ “
សមាជិក
តេង ស៊ាវប៉ោ
ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្