អំពីយើង

Fixh.me Fixh.me គឺជាសេវាកម្មស្វែងរកជាងជូនអតិថិជនដែលជួបបញ្ហាក្នុងផ្ទះជាមួយនីង សេវាកម្មរហ័ស ជាងមានជំនាញខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យ៕

Our mission is to provide a platform where customers can book technicians to solve their household problems, enabling customers to spend less time finding technicians and have reliable technicians in their house. “

បេសកកម្ម

Our vision is to help people in Cambodia to live in a modern lifestyle which they can easily access to all kinds of household services such as finding technicians, buying equipments, and cleaning their houses. With Fixh.me, we believe that household problems is no longer a problem.

ចក្ខុវិស័យ

សមាជិក

សុឹម ឆាយ

ប្រធានប្រតិបត្តិការ

តេង​ ស៊ាវប៉ោ

Head of Strategy

ទា​ វែងទៀង

Head of Marketing

Menh Phahuor

Head of Business