អំពីយើង

Fixh.me គឺជាសេវាកម្មស្វែងរកជាងជូនអតិថិជនដែលជួបបញ្ហាក្នុងផ្ទះជាមួយនីង សេវាកម្មរហ័ស ជាងមានជំនាញខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យ៕

Our mission is to provide a platform where customers can book technicians to solve their household problems, enabling customers to spend less time finding technicians and have reliable technicians in their house. “

បេសកកម្ម

“ With Fixh.me, we believe that household problems is no longer a problem.

ចក្ខុវិស័យ

សមាជិក

សុឹម ឆាយ

ប្រធានប្រតិបត្តិការ

តេង​ ស៊ាវប៉ោ

Head of Strategy

ទា​ វែងទៀង

Head of Marketing

Menh Phahuor

Head of Business