អំពីយើង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

Fixh.me គឺជាសេវាកម្មស្វែងរកជាងជូនអតិថិជនដែលជួបបញ្ហាក្នុងផ្ទះជាមួយនីង សេវាកម្មរហ័ស ជាងមានជំនាញខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យ៕

សមាជិក

សុឹម ឆាយ

តេង​ ស៊ាវប៉ោ

ទា​ វែងទៀង

សមិទ្ធផល

BMC (Business Model Competition Cambodia)

Smartstart Cycle 2

TOTAL STARTUPPER OF THE YEAR CHALLENGE